แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม 

รายงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม