กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของ ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน์

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของ ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี