มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า