โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมหน่วยงาน

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยสถานการณ์ความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน voca World ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและระบบการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลกซึ่งยาจากสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งความหวัง       ดังจะเห็นได้จากหลายประเทศเร่งค้นหาและศึกษาวิจัยยา  จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคมายาวนาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ทางด้านพืชพรรณ สมุนไพร ยังขาดการถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเท่าที่ีควร ทำให้ไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการใข้สมุนไพรจากบรรพบุรุษ กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จึงได้ดำเนินโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ขึ้น วันที่ 2 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง