โครงการอบต.หนองเต่า สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์บริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมโครงการอบต.หนองเต่าสัญจรเพื่อรับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 360 คน ผลจากการมีส่วนร่วมได้รับฟังปัญหาของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาราณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์

ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงานโดยจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประประมาณรายจ่ายปี 2568 

เอกสารแนบ