การดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินโครงการจัดทำประชาคมตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ่นห้าปี (พ.ศ.2567-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เอกสารแนบ