วันดื่มนมโลก 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม เพราะ นม (Milk) เป็นแหล่งของแคลเซียม โดยนม 1 ส่วน ให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของนม 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 34 คน