โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข อาสาปศุสัตว์ และประชาชน  จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

2.เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและลดอัตราการตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง  รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน

4 เพื่อบรูณาการหน่วยงานของรัฐได้แก่ปศุสัตว์อำเภอ รพ.สต.หนองเต่า รพ.สต.บ้านลาดโคกสุขและอบต.หนองเต่าในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

 5 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     โครงการได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 1,660 ตัว มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน