ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน