ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทำนาปรับต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมชลประทานขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรไม่เพาะปลูกนาปรังต่อเนื่องและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชลประทานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคจะบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมและให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการสำรองน้ำไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2567 ต่อไป

เอกสารแนบ