ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

๔.๑  ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลหนองเต่า   ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๔  กิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น ๘  หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลหนองทรายขาว อ.บ้านหมี่

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลพุคา อ.บ้านหมี่

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลโคกกระเทียม อ.เมือง และตำบลบางลี่ อ.บ้านหมี่

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่

๔.๒  เนื้อที่         

ตำบลหนองเต่า มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙,๕๓๕  ไร่ หรือ ๓๑.๒๕๔๔ ตร.กม.

ภูมิประเทศ

                สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ เป็นที่ลุ่ม โดยมีคลองชลประทาน สายชัยนาท ป่าสัก       เขตควบคุมชลประทานช่องแค  จังหวัดนครสวรรค์    ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ ๑ , หมู่ ๖ และหมู่ ๗      มีคลองชลประทาน ๑๖ ขวาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่ ๒ และหมู่  ๓   มีคลองชลประทาน ๑๗ ขวาไหลผ่านตำบลบริเวณหมู่ ๑,๒,๖ และ๗    มีคลองลำโพนทอง(คลองทิ้งน้ำของชลประทาน) ไหลผ่านตำบลบริเวณหมู่ ๒ , หมู่ ๕ และหมู่ ๘  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักของตำบล คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๙๖

๔.๔  จำนวนหมู่บ้าน   ๘   หมู่ อยู่ในเขต  อบต.หนองเต่า เต็มทั้งหมู่บ้าน  ดังนี้

–  หมู่  ๑             บ้านตลาดหนองเต่า
–  หมู่  ๒             บ้านโคกสุข
–  หมู่  ๓             บ้านหนองฟักทอง
–  หมู่  ๕             บ้านหนองเกี่ยวแฝก
–  หมู่  ๕             บ้านลาด
–  หมู่  ๖             บ้านหนองเลา มีโบสถ์คริสต์  จำนวน 1 หลัง
–  หมู่  ๗             บ้านหนองเต่า
–  หมู่  ๘             บ้านสระกระเบื้อง

แหล่งท่องเที่ยว

๕.๑  วัดพานิชธรรมิการาม ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านตลาดหนองเต่า หมู่ที่ ๑ เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถประดิษฐานบนหลังเต่า
.๒  ตลาดเก่าร้อยปี ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านตลาดหนองเต่า หมู่ที่ ๑ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่จะฟื้นฟูตลาด

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชน

ชาวตำบลหนองเต่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ประมง และค้าขายบ้างบางส่วน

สินค้าจากกลุ่มอาชีพ

ตำบลหนองเต่าได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพหลากหลาย ได้แก่

  • กลุ่มทำปลาร้า และผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
  • กลุ่มทำขนมไทยโบราณ
  • กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาเอนกประสงค์ทั่วไป
  • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และกระเป๋าหนัง
  • กลุ่มจักสาน
  • กลุ่มผลิตพริกแกง และอาหารคาว
  • กลุ่มศิลปหัตถกรรมหัวโขน