ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2564-2570

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนดำเนินงานประจำปี แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน