การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

งบประมาณรายจ่ายประจำปี