รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เอกสารแนบ