รายงานผลการโครงการสนับสนุนการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานประจำปี