แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

งานสาธารณสุข