โครงการ “เสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น แข็งแรง”

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

วันพุธที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงจัดทำ “โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น แข็งแรง”  ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน  เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้าใจ  ในพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ทั้งในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึ่งเป็นไปตามช่วงวัย พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารที่ผู้ปกครอง จำเป็นต้องใช้เมื่อลูกเข้าวัยรุ่น ทั้งนี้การเลี้ยงแบบที่ผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือมากไป ทำให้วัยรุ่นรำคาญ  หรือถ้าเลี้ยงแบบเข้มงวดก็เท่ากับกันวัยรุ่นให้ห่างออกไป ส่งเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นในแนวกว้างๆ ซึ่งจะไปช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ โดยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาวัยรุ่นในด้านอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เป้าหมายของการฝึกฝนที่ส่งเสริมวัยรุ่นเพื่อให้เกิด พัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ตามความสามารถของบุตรหลาน สร้างสายใยรัก ที่ดีในครอบครัว สร้างทักษะในการสื่อสารกับบุตรหลานช่วงวัยรุ่น  ลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมความรักความอบอุ่น ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต และพฤติกรรมในอนาคต ของเด็กและเยาวชน  จะช่วยทำให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี