แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจึงประกาศแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทนุฯ ครั้งที่ 4/2560 วันเที่ 18 ตุลาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่4/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งที่2/2559

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำไตรมาส 2/2559 (ม.ค.59-มี.ค.59) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่าย

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งที่2/2559

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำไตรมาส 2/2559 (ม.ค.59-มี.ค.59) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่าย

Continue Reading