รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (ด่านชุมชนตำบลหนองเต่า ณ สี่แยกหนองฟักทอง)

อ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ…

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านต่อ…