ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

รายงานผลการโครงการสนับสนุนการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ…