ขออนุมัติให้ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านต่อ…

แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อให้คำปรึกษำตอบคำถำมทำงจริยธรรมหรือคณะทำงำนขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า ได้ดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่อ่านต่อ…