การใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2567-2569

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ใข้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสอ่านต่อ…