รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่      สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลัอ่านต่อ…