เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ อ่านต่อ…

การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแสอ่านต่อ…

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ใอ่านต่อ…

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุอ่านต่อ…

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ; ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) เมื่อวันอ่านต่อ…

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ…