เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ อ่านต่อ…

การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแสอ่านต่อ…

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ใอ่านต่อ…

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยการน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ

ในวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จอ่านต่อ…

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ในวันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วอ่านต่อ…

กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของ ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน์

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคอ่านต่อ…

ประชุมรับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัด เพื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยอ่านต่อ…