รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุอ่านต่อ…

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ; ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) เมื่อวันอ่านต่อ…

ประกาศเจตนารมณ์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

คู่มือประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

ประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…