การดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินโครงการจัดทำประชาคมตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ ิ่นห้อ่านต่อ…