วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ได้ทรงมีอ่านต่อ…

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับอำเภอ อำเภอบ้านหมี่

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส้วนตำบลหนองเต่า มีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทาอ่านต่อ…

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กบอ.บ้านหมี่) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กบอ.บ้านหมี่) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริอ่านต่อ…

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ณ.องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า อ่านต่อ…

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ อ่านต่อ…

โครงการอบต.หนองเต่า สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์บริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมโครงการอบต.หนองเต่าสัญจรเพื่อรับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภอ่านต่อ…

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗อ่านต่อ…

การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแสอ่านต่อ…

มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ใอ่านต่อ…

ประชุมประชาคมตำบลและคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการแผนพัฒนา

ประชุมประชาคมตำบลและคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการแผนพัฒนา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอ่านต่อ…