รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นั้น เพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรุตามวัตถุประสงค์โดยมีการเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การตัดสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue Reading

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโรครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเผาหญ้า เผาถ่าน และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง หนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

การเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผาหญ้า เผาถ่านหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ มักนิยมใช้วิธีการใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการกำจัดเศษซากพืช และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีกฎหมายอัตราโทษไว้ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำ ดังนี้

Continue Reading

หน้าที่ของพลเมือง(ประชาชน) ในระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่หน้าที่ของพลเมือง(ประชาชน) ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือส่วนราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14, 23, 25, 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 17 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภาบใจต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

Continue Reading

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่การเก็บชข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ชอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading