ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นั้น บัดดนี้การคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอเงต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15

Continue Reading

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrityand Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป้นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,194,279 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น อสม. อปพร. ผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้่องถิ่นรักษ์โลกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วทมโครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการต้นแบบการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vetiveria zizanioides เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว

Continue Reading