ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2566

ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

เตือนภัยเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ประชาชนส่วนใหญ่บูชาไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ประกอบช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อาการแห้งแล้ง ลมแรง อาจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูป เทียน บูชา และการเผากระดาษ เมื่อเสร็จแล้วควรดูแลดับไฟให้เรียบร้อย

Continue Reading

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอีดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การประชาสัมพันธ์ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง

ด้วยศาลปกครองนครสวรรค์ เริ่เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีเขตอำนาจตลอดท้องที่รวม 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ต่อมาได้มีประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง รวม 5 จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

Continue Reading

แนวทางการส่งเสริมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA 2566 จังหวัด […]

Continue Reading

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performnce Assessment : LPA) ประจำปี 2565 นั้น จังหวัดลพบุรี จึงขอส่งประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

นโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading