ปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านหมี่ จัดตั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือศูนย์พักคอย นั้น ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหนองเต่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และในสถานกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยไม่มีผู้ป่วยเข้าพักจึงขอปิดปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-0007 โทรสาร 0-3677-0007 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดใกล้บ้านท่าน

Continue Reading

วันป่าชุมชนแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปัจจุบันอยู่ในช่วงปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ เกษตรอำเภอบ้านหมี่จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินด้วยวงเงินสินเชื่อของ ธกส. และแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

Continue Reading

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ของตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ ได้พิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งได้รับการยืนยันผลแล้ว ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 เมษายน 2565 

Continue Reading

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1  ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี จังหวัดลพบุรีจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่ และในระหว่าเงดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดลพบุรี เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading