นโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ นั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศณษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพและเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนเข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุนกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษี มีเวลาชำระภาษีมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)

เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านหมี่ จัดตั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือศูนย์พักคอย นั้น ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหนองเต่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรค และในสถานกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยไม่มีผู้ป่วยเข้าพักจึงขอปิดปิดสถานกักตัวในชุมชน (CI) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-0007 โทรสาร 0-3677-0007 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดใกล้บ้านท่าน

Continue Reading