ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 02.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่องวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย จจึงให้การช่วยเหลือ 1 ราย รายชื่อในประกาศแนบท้าย

Continue Reading

ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย

ด้วยตำบลหนองเต่า ได้เกิดวาตภัยตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ทำให้มีบ้านประชาชนได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 ราย อาศัยตามอำนาจฯ จึงประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูเด็ก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสม้ครได้ด้วยตนเอองระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด โทรศัพท์ 036-776043

Continue Reading

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พงศ.2564-2566) จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-776043 

Continue Reading

พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมินที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นั้น บัดดนี้การคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอเงต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15

Continue Reading

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrityand Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป้นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading