ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยในภาชนะหรือที่ที่ทางราชการจัดไว้ และไม่ทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ผลคะแแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงดำเนินกาประกาศผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-776043 

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือเกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน เข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุนกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Continue Reading

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading