รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่ิส้นสุดภายใน 30 วัน บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading