แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 58 โครงการ จึงขอประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading