การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 58 โครงการ จึงขอประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตาเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading