เรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 15-29  สิงหาคม 2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-8 พ.ย.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 และเรื่องปรึกษาอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 จึงเรียกประชุมสภาตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15-29 ส.ค.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561) คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเรื่องอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ค.2561 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561

ด้วยนากยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และเรื่องปรึกษาอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค.2561 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading