กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 

Continue Reading

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตึ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า” ขึ้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีราละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามความมาตราในมาตรา 22 แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading