รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

รายงานการเงินไตรมาส2,63 เอกสารแนบ รายงานการเงินไตรมาส2, […]

Continue Reading

รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

รายงานไตรมาส1,2563 เอกสารแนบ รายงานไตรมาส1,2563 (706 kB […]

Continue Reading

รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (496 […]

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห […]

Continue Reading

แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เอกสารแนบ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ปร […]

Continue Reading

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึงขยายระยะเวลาในการส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอนุมัติแผนงาน และจัดส่งให้สปสช.เขต 4 สระบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจึงประกาศแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทนุฯ ครั้งที่ 4/2560 วันเที่ 18 ตุลาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading