แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566)

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แแผนอัตรากำลัง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)

โดยที่ ก.ถ. และก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ​ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2558 จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 รายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading