โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกันจัดตั้งด่านชุมชนแยกหนองฟักทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองฟักทอง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่ตำบลหนองเต่า

2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน               

3.เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าให้เป็นรูปธรรม       

4. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนระหว่างท้องถิ่น ท้องที่และกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน