ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2566  

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 เมษายน 2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2566   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

 • 1.      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 • 2.      รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566
 • 3.      การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน
 • 4.      การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 • 5.      การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม
 • 6.      การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ
 • 7.      การบริหารงานบุคคล
 • 8.      การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 • 9.      รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ-จ่าย
 • 10.  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
 • 11.  เรื่องการตรวจสอบภายใน
 • 12.  เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ