โครงการ ๑อปท.๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ ๑อปท.๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมที่๓”อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” โดยใช้พื้นที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรให้เด็กและเยาวชนและประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน #๑อปท.๑สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น