รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมสภา

สภาอบต.หนองเต่าได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์