รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557

รายงานการประชุมสภา

สภาอบต.หนองเต่าได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์