แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข แผนงานการศึกษา แผนดำเนินงาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คอมเมนท์