แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)

แผนดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า      เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  แผนชุมชนและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่งที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

คอมเมนท์