การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

แผนอัตรากำลัง

ตามที่มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ ให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว นั้น

 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

คอมเมนท์