รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 7/2558

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์