รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ของรพ.สต.หนองเต่า

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า