ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน