ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

แผนดำเนินงานประจำปี

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ