แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

รายงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม