ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสารแนบ