คู่มือการปฏิบัติงานการรับคำขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการรับคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน