รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (ด่านชุมชน ณ สี่แยกหนองฟักทอง)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ