แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ