รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ